دوره حضوری
دسامبر 27, 2018 - ژانویه 24, 2019
7 جلسه
محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
22222067 ثبت نام دانش آموزان
قیمت 1000 هزار تومان
همین حالا بخریدرزرو
دوره کامل حقوق مالی
بخش 1نکات کاربردی قانون مالیات‌های مستقیم
بخش 2نکات کاربردی قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده
بخش 3داوری مالیاتی و نحوه دفاع در مراجع مالیاتی
بخش 4اشتباهات رایج در بیمه قراردادهای تامین اجتماعی
بخش 5نحوه لایحه‌نویسی و دفاع در هیآت سازمان تامین اجتماعی
بخش 6نحوه عملی تنظیم قراردادهای کار و استخدامی
بخش 7آئین داوری کار و نحوه عملی دفاع در مراجع حل اختلاف