کارگاه عملی جرایم اینترنتی

کارگاه عملی جرایم اینترنتی

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۲۴, ۱۳۹۸ - آبان ۲۴, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
کسب و کاز آنلاین

کسب و کار آنلاین

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۲۳, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
دوره جامع حقوق کسب و کار

چهارمین دوره جامع کسب و کار

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۳۰, ۱۳۹۸ - اسفند ۹, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

دوره جامع قرارداد نویسی ۴

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۳۰, ۱۳۹۸ - دی ۵, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
آئین دادرسی قانون کار

کارگاه عملی آیین دادرسی قانون کار

نوعدوره حضوری
تاریخشهریور ۷, ۱۳۹۸ - شهریور ۷, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیکی

نوعدوره حضوری
تاریخشهریور ۶, ۱۳۹۸ - شهریور ۶, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
کارگاه عملی تنظیم قراردادهای کار

کارگاه عملی تنظیم قراردادهای کار

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۳۱, ۱۳۹۸ - مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
حقوق مالکیت فکری

حقوق کاربردی مالکیت فکری

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۳۱, ۱۳۹۸ - مرداد ۳۱, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
دادرسی مالیاتی و نحوه دفاع در مراجع مالیاتی

دادرسی مالیاتی و نحوه دفاع در مراجع مالیاتی

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۱۷, ۱۳۹۸ - مرداد ۱۷, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان

مسائل حقوقی بانکی راجع به اسناد تجاری

نوعدوره حضوری
تاریخمرداد ۴, ۱۳۹۸ - مرداد ۴, ۱۳۹۸
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو