مسائل حقوقی بانکی راجع به اسناد تجاری

نوعدوره حضوری
تاریخجولای 26, 2019 - جولای 26, 2019
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
مسائل حقوقی راه اندازی کسب و کار

مسائل حقوقی راه اندازی کسب و کار

نوعدوره حضوری
تاریخسپتامبر 18, 2019 - سپتامبر 18, 2019
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
مسائل حقوقی ثبت شرکت ها در رویه عملی

مسائل حقوقی و ثبتی شرکتها در رویه عملی

نوعدوره حضوری
تاریخسپتامبر 18, 2019 - سپتامبر 18, 2019
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

کارگاه عملی تنظیم قرارداد

نوعدوره حضوری
تاریخجولای 11, 2019 - جولای 11, 2019
مکانتهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان

اشتباهات رایج در تنظیم قرارداد

نوعدوره حضوری
تاریخجولای 27, 2019 - جولای 27, 2019
مکانتهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

فنون نانوشته قراردادنویسی

نوعدوره حضوری
تاریخجولای 20, 2019 - جولای 20, 2019
مکانتهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان

اصول کلی قراردادنویسی

نوعدوره حضوری
مکانتهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
کارگاه علامت تجاری

کارگاه برند

نوعدوره حضوری
مکانتهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
دوره جامع قراردادنویسی

دومین دوره جامع قراردادنویسی

نوعدوره حضوری
تاریخجولای 13, 2019 - جولای 11, 2019
مکانتهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

دوره علامت تجاری

(1 امتیاز)
نوعدوره حضوری
تاریخدسامبر 20, 2018 - ژوئن 4, 2019
مکانتهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمت 69 هزار تومان
همین حالا بخریدرزرو