دوره ثبت علامت تجاری

دوره مجازی مسائل کاربردی ثبت علامت تجاری(در حال ثبت‌نام)

نوعدوره آنلاین
تاریخبهمن ۱, ۱۳۹۹ - بهمن ۱, ۱۳۹۹
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
کارگاه مجازی حقوق مالکیت فکری

دوره مجازی حقوق مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی(در حال ثبت‌نام)

نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۳, ۱۳۹۹ - بهمن ۳, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
حقوق اسناد تجاری

دوره مجازی حقوق اسناد تجاری(دوره به اتمام رسید)

نوعدوره حضوری
تاریخدی ۹, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
دوره مجازی قرارداد پیمانکاری

دوره مجازی قرارداد پیمانکاری(در حال ثبت‌نام)

نوعدوره حضوری
تاریخبهمن ۷, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
دوره مجازی حقوق کار

دوره مجازی حقوق کار(دوره به اتمام رسید)

نوعدوره حضوری
تاریخآذر ۲۸, ۱۳۹۹ - آذر ۲۸, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
دوره مجازی حقوق بیمه

دوره مجازی حقوق بیمه تامین اجتماعی(دوره به اتمام رسید)

نوعدوره حضوری
تاریخدی ۱۸, ۱۳۹۹ - دی ۱۸, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
کارگاه مجازی حقوق مالیات

کارگاه مجازی حقوق مالیات(دوره به اتمام رسید)

نوعدوره حضوری
تاریخآذر ۱۳, ۱۳۹۹ - بهمن ۱۵, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
دوره جامع پرورش مشاور حقوقی

دوره جامع پرورش مشاور حقوقی(در حال ثبت نام)

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۸, ۱۳۹۹ - اسفند ۲۲, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو
دوره مجازی مکمل

دوره مجازی مکمل-مهارت‌افزایی حقوقی(در حال ثبت نام)

نوعدوره حضوری
تاریخآبان ۲۰, ۱۳۹۹ - بهمن ۱۵, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو

دوره تسهیلات و بخشنامه‌های پرکاربرد بانکی(دوره به اتمام رسید)

نوعدوره حضوری
تاریخآذر ۱۸, ۱۳۹۹ - آذر ۱۸, ۱۳۹۹
مکاندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خیابان امیرآباد شمالی خیابان شانزدهم( فرشی مقدم)، سالن آمفی تئاتر
صندلی0/0
قیمترایگان
همین حالا بخریدرزرو