ماه

نوامبر 2013

در تعارض سند عادی با سند رسمی راجع به معاملات املاک کدام مقدم است؟

با بررسی مثال زیر و همچنین بررسی ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به این سوال پاسخ خواهیم داد....
ادامه مطلب