مشاوره حقوقی

مشاوره در زمینه های کسب و کار

موسسه حقوقی دادبانان


دکتر رحیم محترم

  • ارائه مشاوره در حوزه واردات و صادرات کالا
  • ارائه مشاوره در حوزه قراردادهای بازرگانی
  • ارائه مشاوره در حوزه امور گمرکی و دعاوی مربوط به گمرک

 


دکتر علی اکبر جعفری

  • ارائه مشاوره در زمینه قوانین کار و دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما
  • ارائه مشاوره در زمینه قوانین تامین اجتماعی و دعاوی مرتبط با آن
  • ارائه مشاوره در زمینه قوانین مالی


خانم نسیم حنیفی

  • ارائه مشاوره در زمینه ثبت اختراع داخلی و بین المللی

 

 

 


خانم پگاه عارفی

  • ارائه مشاوره در زمینه دعاوی مرتبط با ثبت اختراع و طرح های صنعتی

 

 

 

دفتر کارآفرینی دادبانان


خانم عطیه قائمی

  • ارائه مشاوره در زمینه ثبت علامت تجاری (برند)
  • ارائه مشاوره در زمینه تنظیم قرارداد های مربوط به استارت آپ ها