دکتر بهرام حسن زاده

الف) مشخصات هویتی :دکتر بهرام حسن زاده

مدرس دانشگاه و رئیس اداره تعین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی

ب) سوابق تحصیلات دانشگاهی:

ردیف

نام دانشگاه یا موسسه اموزشی و پژوهشی

دروس

تاریخ

۱

مرکز علمی کاربردی کانون سر دفتران و دفتریاران

تدریس حقوق تجارت –حقوق ثبت- حقوق مدنی

۱۳۸۶الی۱۳۹۰

۲

مرکز عملی و کاربردی بازرگانی

تدریس مدنی – تجارت

۱۳۹۴

۳

دانشگاه غیر انتفاعی صدرا

حقوق تجارت – حقوق ثبت – حقوق مدنی

۱۳۹۶الی۱۳۹۶

۴

دانشگاه تربیت مدرس

دوره اموزشی کلاس ثبت شرکت ها

۱۳۹۶الی ۱۳۹۷

۵

دانشگاه تهران

دوره اموزشی کسب و کارو ثبت شرکت ها

۱۳۹۷

۶

مرکز اموزش سازمان ثبت اسنادو املاک

اداره ثبت اسناد  و املاک استان ها

دوره های مختلف حقوق ثبت – تجارت – کسب و کار – شرکت های تجاری – تعین نام – فعالیت تجاری

۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷

۷

مرکزاموزش جهاد کشاورزی

تدریس حقوق تجارت

۱۳۹۴

۸

مرکز اموزش صنایع کوچک وشهرک های صنعتی

تدریس مجامع عمومی شرکت های تجاری

۱۳۹۴

۹

سازمان انرؤی اتمی

تدریس ثبت شرکت ها و مجامع عمومی شرکت های تابعه

۱۳۹۳

۱۰

وزارت اقتصاد و دارایی

اموزش بهبود وفای کسب و کار

۱۳۹۳تا کنون

 

پ) سوابق آموزشی:

ردیف

عنوان

انتشارات

تاریخ اولین چاپ

تعداد چاپ

۱

کناب اجاری مفاد اسناد رسمی

انتشارات نگاه بینه

۱۳۸۸

چاپ ششم

۲

کتاب حقوق تحلیلی اراضی و املاک

انتشارات جنگل

۱۳۹۰

چاپ سوم

۳

کتاب حقوق تحلیلی ثبت شرکتها

انتشارات جنگل

۱۳۹۵

چاپ سوم

۴

کتاب راهنمای ثبت سرمایه گذاری خارجی

سازمان ثبت

۱۳۹۷

۵

کتاب گزارش عملکرد ده ساله سازمان ثبت استادواملاک(عضوکارگروه)

سازمان ثبت

۱۳۹۷

۶

مقاله نظام جانشینی تعهدات در ادغام شرکتها

شهر دانش

۱۳۹۲

۷

مقاله تاملی درعلل ایجاد شرکت های صوری از منظر ثبت شرکتها

پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت

۱۳۹۵

۸

مقاله:شناسایی مبانی والگوی حقوق گردشگری حلال

پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت

۱۳۹۷

۹

مقاله بررسی وضعیت حقوقی تنظیم اسناد شرکت های تجاری وسط دفاتر اسناد رسمی

مجله کانون سر دفتران و دفتر یاران

۱۳۹۶

۱۰

مقاله الزامات ثبتی ادغام شرکت ها

مجله سند

۱۳۹۴

۱۱

مقاله نقش سازمان ثبت اسناد و املاک درسازمان تجارت جهانی

مجله سند

۱۳۹۳

۱۲

تدوین سر فصل هاو جزوات اموزشی تخصصی سازمان ثبت اسناد املاک

مرکز اموزش سازمان ثبت اسنادو املاک

۱۳۹۱تا کنون

 

ت)سوابق اجرایی:

ردیف

عنوان

دستگاه اجرایی و مرکز مربوطه

سال

۱

رئیس اداره تعین نام اشخاص حقوقی وثبت تجارتی کشور

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری

۱۳۹۶تاکنون

۲

رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کشور

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری

۱۳۹۶-۱۳۹۳

۳

کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبت شرکت ها و اختراع وعلائم تجاری و طرح های صنعتی

مرکز امور مشاوران – وکلا و کارشناسان قوه قضاییه

۱۳۹۶

۴

نماینده سازمان ثبتدر اصلاح قانون تجارت

مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۷

۵

متولی اصلاح قانون ثبت شرکت ها

معاونت حقوقی و حوضه ریاست قوه قضاییه

۱۳۹۴تا کنون

۶

کارشناس املاک

سازمان ثبت اسناد و املاک

۱۳۸۸

۷

کارشناس دفتر بازداشتی

سازمان ثبت اسناد و املاک

۱۳۸۷

۸

کارشناس مفاد اسناد رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک

۱۳۸۸

۹

نماینده حقوقی ثبت

اداره کله ثبت اسناد و املاک استان تهران

۱۳۸۶

۱۰

عضو کارگروه مشترک با سازمان بورس

سازمان ثبت اسناد و املاک

۱۳۹۵

۱۱

عضو کارگروه مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک و اتاق بازرگانی

سازمان بورس اوراق بهادار

۱۳۹۵

۱۲

نماینده اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری درسازمان انرژی اتمی

سازمان انرژی اتمی

۱۳۹۳

۱۳

نماینده اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در وزارت جهاد کشاورزی

صندق حمایت از بخش کشاورزی

۱۳۹۳

۱۴

نماینده اداره کله ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در وزارت امور اقتصاد و دارایی

دفتر بهبود فضای کسب وکار

۱۳۹۴

۱۵

نماینده اداره کله ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی

۱۳۹۴

۱۶

نماینده سازمان ثبت در مناطق ازاد تجاری

دبر خانه مناطق ازاد تجاری

۱۳۹۱تا۱۳۹۷

۱۷

نماینده سازمان ثبت در مطالعات مربوط به الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

سازمان توسعه تجاری

۱۳۹۳

۱۸

عضو کارگروه ادغام بانک ها

۱۳۹۷

۱۹

نماینده سازمان ثبت در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی

سازمان سرمایه گذاری خارجی

۱۳۹۸

۲۰

نماینده سازمان ثبت در کارگروه لایحه حمایت از سرمایه گذاری خرد

کمیسیون اقتصادی هیات وزیران

۱۳۹۶تا۱۳۹۸

۲۱

نماینده سازمان ثبت در کرگروه تخصصی لایحه جامع حسابرسی

کمیسون اقتصادی هیات وزیران

۱۳۹۷و۱۳۹۸