دوره‌های آموزشی

دوره های کاربردی دادبانان
مسائل حقوقی کاربردی در قانون تامین اجتماعی

مسائل حقوقی کاربردی در قانون تامین اجتماعی

رایگان
مرداد ۱۸, ۱۳۹۸ - مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
دادرسی مالیاتی و نحوه دفاع در مراجع مالیاتی

دادرسی مالیاتی و نحوه دفاع در مراجع مالیاتی

رایگان
مرداد ۱۷, ۱۳۹۸ - مرداد ۱۷, ۱۳۹۸
کارگاه آموزش کاربردی حقوق مالیاتی

کارگاه آموزش کاربردی حقوق مالیاتی

رایگان
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸ - تیر ۱۱, ۱۳۹۸

مسائل حقوقی بانکی راجع به اسناد تجاری

رایگان
مرداد ۴, ۱۳۹۸ - مرداد ۴, ۱۳۹۸
مسائل حقوقی راه اندازی کسب و کار

مسائل حقوقی راه اندازی کسب و کار

رایگان
شهریور ۲۷, ۱۳۹۸ - شهریور ۲۷, ۱۳۹۸
مسائل حقوقی ثبت شرکت ها در رویه عملی

مسائل حقوقی و ثبتی شرکتها در رویه عملی

رایگان
شهریور ۲۷, ۱۳۹۸ - شهریور ۲۷, ۱۳۹۸

کارگاه عملی تنظیم قرارداد

رایگان
تیر ۲۰, ۱۳۹۸ - تیر ۲۰, ۱۳۹۸

اشتباهات رایج در تنظیم قرارداد

رایگان
مرداد ۵, ۱۳۹۸ - مرداد ۵, ۱۳۹۸