مقالات

20 فوریه 2014

تنظیم سند رسمی در معاملات املاک

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

بررسی لزوم تنظیم سند رسمی در معاملات املاک ثبت شده دررویه قضایی و دکترین

به اعتقاد برخی، بیع املاک ثبت شده تابع قواعد ثبت است (مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت) و باید با سند رسمی انجام شود و بیع املاک ثبت شده با سند عادی اعتباری ندارد (دکتر کاتوزیان) با این حال، طبق نظر غالب و رویه قضایی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مقررات ثبت، تغییری در ماهیت بیع ایجاد نکرده است و لزوم ثبت بیع املاک، جنبه اثباتی دارد، نه ثبوتی و همچنان اصل بر رضایی بودن عقد بیع می باشد خواه مبیع منقول باشد یا غیر منقول (دکتر لنگرودی و دکتر صفایی و دکتر شهیدی)؛ بنابراین، بیع املاک ثبت شده با سند عادی معتبر است و خریدار می تواند، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه درخواست نماید؛ البته مادام که نام خریدار در دفتر املاک اداره ثبت درج نشده است، در مراجع دولتی و رسمی مالک شناخته نمی شود؛ در واقع از مجموع مقررات قانون مدنی و قانون ثبت چنین استنباط می شود که ملاک مالک بودن در املاک ثبت شده در مراجع رسمی، داشتن سند رسمی است و خریدار با سند عادی، مالک محسوب نمی شود بنابراین در صورتی که شخصی متقاضی اخذ پروانه ساخت از شهرداری باشد و یا در صورتی که مالک بخواهد علیه غاصب طرح دعوی خلع ید نماید ابتدا باید مالکیت خود را با ارائه سند رسمی اثبات نماید؛ البته چنانچه مالک فاقد سند رسمی مالکیت باشد و بخواهد دعوی خلع ید مطرح نماید، باید علیه فروشنده به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی طرح دعوی نموده و با احراز مالکیت وی، دعوی وی مبنی بر خلع ید علیه غاصب قابل استماع خواهد بود؛ بنابراین آنچه پذیرفته نیست سند عادی به عنوان دلیل مالکیت است ولی این امر مانع از آن نیست که خریدار مبایعه نامه عادی، در دادگاه طرح دعوی نموده و با استناد به مبایعه نامه عادی، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نماید، رای وحدت رویه شماره ۵۰۰، مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت کلیه مراجع اداری از مدلول دادنامه های قطعی دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول به استناد سند عادی نیز موید همین برداشت است.

برای انجام امور حقوقی خود با موسسه حقوقی دادبانان تماس حاصل فرمایید.

ارسال پاسخ