دکتر علی خراسانی

مشخصات فردی دکتر علی خراسانی

 • نام و نام خانوادگی: سید علی خراسانی

سوابق آموزشی دکتر علی خراسانی

 • مقطع کارشناسی: رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی ورودی مهر ۱۳۸۳٫
 • مقطع کارشناسی ارشد: رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران ورودی مهر ۱۳۸۷
 • مقطع دکتری تخصصی: رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی ورودی مهر ۱۳۹۰

معدل درسی دکتر علی خراسانی در مقاطع مختلف تحصیلی

 • معدل دیپلم (رشته ریاضی-فیزیک): ۱۷/۸۷
 • معدل دوره کارشناسی (رشته حقوق) ۱۷/۸۳
 • معدل دوره کارشناسی ارشد (گرایش حقوق خصوصی) ، معدل دوره آموزشی بدون احتساب نمره پایان نامه: ۱۶/۲۷
 • نمره پایان‌نامه با موضوع: موانع اجرای اسناد رسمی در حقوق ایران با راهنمایی جناب آقای دکتر غمامی و استاد مشاور جناب آقای دکتر محسنی ۱۹/۲۵
 • معدل دوره‌ی دکتری (گرایش حقوق خصوصی) ، معدل دوره آموزشی دکتری: ۱۸/۰۵
 • نمره‌ی زبان: ۷۸ از ۱۰۰ در آزمون زبان MSRT
 • آزمون جامع: قبولی با نمرهی کل ۱۷/۵۸
 • رساله‌ی دکتری: تصویب رساله با موضوع »اصول آیین دادرسی تجاری« تحت راهنمایی جناب آقای دکتر افتخار جهرمی و اساتید مشاور: جناب آقای دکتر حسینآبادی و جناب آقای دکتر السان

 

موفقیت‌های علمی دکتر علی خراسانی در مقاطع مختلف

 • مقطع کارشناسی
  • رتبه ۱۷ منطقه ۲ و ۴۰ کشور در آزمون سراسری مقطع کارشناسی سال ۱۳۸۳
  • رتبه ۱ کشور در آزمون دانشگاه آزاد اسالمی سال ۱۳۸۳
  • احراز شرایط دانشجوی استعداد درخشان
  • عضو بنیاد ملی نخبگان

 

 • مقطع کارشناسی ارشد
  • رتبه ۲ کنکور کارشناسی ارشد در رشته »حقوق خصوصی« و حقوق اقتصادی
  • رتبه ۵ در رشته‌ی حقوق مالکیت فکری در سال ۱۳۸۷
  • احراز شرایط دانشجوی استعداد درخشان
  • عضو بنیاد ملی نخبگان

 

 •  مقطع دکتری
  • رتبه ۳ آزمون دکتری سال ۱۳۹۰ در رشته حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • کسب رتبه‌ی دوم مسابقات ملی مناظره در دو دوره‌ی متوالی طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

 

 •  وکالت 
  • رتبهی اول دومین اختبار وکالت کانون وکالی دادگستری مرکز در سال ۱۳۹۴
  • کسب باالترین معدل در بین ۸۴۷۸ نفر قبول شده در ۲۲ اختبار گذشته کانون وکالی دادگستری مرکز از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴

 

سوابق پژوهشی دکتر علی خراسانی

 • پژوهشهای پایانیافته
  • چاپ مقاله با عنوان »واکاوی احکام تخلف از شرط مقدار مورد معامله« در مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی با درجه علمی-پژوهشی؛
  • چاپ مقاله با عنوان »تبیین و ارزیابی اصول آیین دادرسی تجاری از منظر تحلیل اقتصادی حقوق« در نشریه‌ی مطالعات حقوق تطبیقی با درجهی علمی- پژوهشی
  • نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان »موانع اجرای اسناد رسمی در حقوق ایران« به راهنمایی جناب آقای دکتر مجید غمامی
  • نگارش رسالهی دکتری با عنوان »اصول آیین دادرسی تجاری« (استاد راهنما: جناب آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی، اساتید مشاور: دکتر امیر حسین‌آبادی و دکتری مصطفی السان)
  • شرکت در همایش بازخوانی فقه‌ی- حقوقی نهادهای حکومت اسالمی با مقالهای تحت عنوان »والیت فقیه در دیدگاه شیخ انصاری«

 

 • عضویت در مراجع و مراکز علمی
  • عضو هیأت تحریریه‌ی مجله‌ی علمی دانشجویی میزان(دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
  • پژوهشگر پژوهشگاه قوه‌ی قضائیه

 

سوابق کاری دکتر علی خراسانی

 • وکالت و مشاوره‌ی حقوقی 
  • مشاور و کارشناس مدیریت امور حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه شهید بهشتی از مهر ماه ۱۳۸۸ تا مهر ماه ۱۳۹۲
  • وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی دادگستری مرکز از سال ۱۳۹۱
  • مشاور حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف از سال ۱۳۹۲

 

 • تدریس
  • مشاور تحصیلی در مؤسسه آموزشی اکسین(سنجش تکمیلی) از مهر ماه ۱۳۸۷ لغایت تیرماه ۱۳۸۸
  • تدریس دروس حقوق مدنی ۲ و ۵ و آیین دادرسی مدنی ۲ در دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ و نیمسال اول تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
  • تدریس دروس حقوق مدنی ۳ ،۶ و ۸ و آیین دادرسی مدنی ۱ ،۲ و ۳ در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان نیمسال اول تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳
  • تدرین دروس مقدمه علم حقوق و حقوق مدنی ۲ به عنوان دستیار استاد در دانشکدهی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
  • تدریس درس اصول فقه در کالسهای آمادگی آزمون وکالت مؤسسه آموزشی متانت از تیر ماه لغایت مهرماه ۱۳۸۹
  • تدریس درس متون فقه در کالسهای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد در مؤسسه آموزشی اکسین (سنجش تکمیلی) از مهر ماه لغایت بهمن ماه ۱۳۸۹
  • دریس درس حقوق مدنی در کالسهای آمادگی آزمون وکالت در مؤسسهی چتر دانش در سال ۱۳۹۲
  • تدریس درس آیین دادرسی مدنی در کالسهای آمادگی آزمون وکالت در مؤسسهی دادِستان در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
  • تدریس در کارگاه تخصصی بررسی مقررات روابط موجر و مستأجر به میزبانی مؤسسهی حقوقی دادبانان دانا در شهریور ماه ۱۳۹۴