مشاوره حقوقی

مشاوره در زمینه های کسب و کار

موسسه حقوقی دادبانان


دکتر رحیم محترم

 • ارائه مشاوره در حوزه واردات و صادرات کالا
 • ارائه مشاوره در حوزه قراردادهای بازرگانی
 • ارائه مشاوره در حوزه امور گمرکی و دعاوی مربوط به گمرک

 


دکتر علی اکبر جعفری

 • ارائه مشاوره در زمینه قوانین کار و دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما
 • ارائه مشاوره در زمینه قوانین تامین اجتماعی و دعاوی مرتبط با آن
 • ارائه مشاوره در زمینه قوانین مالی


خانم نسیم حنیفی

 • ارائه مشاوره در زمینه ثبت اختراع داخلی و بین المللی

 

 

 


خانم پگاه عارفی

 • ارائه مشاوره در زمینه دعاوی مرتبط با ثبت اختراع و طرح های صنعتی

 

 

 

کلینیک کسب و کار دادبانان


دکتر محمد مهدی طهرانی

 • تنظیم انواع قراردادها
 • ثبت نام و علامت تجاری
 • ثبت اختراع و طرح صنعتی
 • تنظیم انواع صورتجلسات مربوط به تغییرات شرکتها
 • قوانین مربوط به بیمه و مقررات کار
 • در نحوه حل اختلاف و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری
 • مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و قراردادهای بازرگانی بین المللی


خانم فاطمه ملکی

 • تنظیم انواع قراردادها
 • ثبت نام و علامت تجاری
 • ثبت اختراع و طرح صنعتی
 • تنظیم انواع صورتجلسات مربوط به تغییرات شرکتها
 • قوانین مربوط به بیمه و مقررات کار
 • در نحوه حل اختلاف و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری
 • مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و قراردادهای بازرگانی بین المللی

دفتر کارآفرینی دادبانان


خانم عطیه قائمی

 • ارائه مشاوره در زمینه ثبت علامت تجاری (برند)
 • ارائه مشاوره در زمینه تنظیم قرارداد های مربوط به استارت آپ ها